Page 10 - konfeksiyon teknoloji 152
P. 10


BA̧YAZIMurat Arslan
Sorumlu Yazı ̧̇leri M̈d̈r̈ 

m.arslan@dayeyayincilik.com

̈lkemizin Ÿkselen Marka Dĕeri,


̇mtiyaz Sahibi:
Mehmet ARSLAN
Sorumlu Yazı ̧̇leri M̈d̈r̈:
Ticaret, ĕer ki hedef pazarlara dŏru ileti̧imle beraber g̈ẗr̈l̈yorsa dĕer kazanacaktır. ̈zellikle farklı ileti̧im kanallarının geli̧mesi, akıllı 
Murat ARSLAN
telefonların yaygınla̧ması ve internete ula̧ımın gitgide kolayla̧masıyla yeni bir ̧eŗeveye oturan ticaret d̈nyası, artık global anlamda biŗok 
dĕi̧ik aracı da kendi ̧evresine konumlandırmı̧tır.
Genel Koordinaẗr:
Erkan G̈LA̧TI
Ekonomi ÿnetiminin sene ba̧ından beri dillendirdĭi ihracata ăırlık verilecĕi m̈jdesi, pȩinden farklı alanlardaki biŗok ̧alı̧mayı getirdi. Bu 
konuda ilk olarak T̈rkiye’nin ̈lke logosu tasarımını ̈rnek verebiliriz. T̈rkiye’nin marka logosundaki dĕi̧iklikler desenleri ve rengi itibariyle 
Ediẗr:
Enis ALTIN ̈lkemiz insanına ̧ok samimi g̈z̈kse de, yenilenen logonun sadece tek ba̧ına ihracatımıza katkı sunması beklenemez, elbette. Bu konudaki 
editor@dayeyayincilik.com
ayrıntılar yava̧ yava̧ ortaya ̧ıkıyor.

Graik Tasarım:
Gȩtĭimiz ay i̧inde geŗeklȩtirilen “Turquality Ÿnetici Yeti̧tirme Programı” mezuniyet ẗreninde konu̧an Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Mine ULUBA̧ bilmek istediklerimizi ̧ok g̈zel ̈zetledi. 2000’li yılların ba̧ından beri ̈lkemiz ihracatına dĕer kazandırmak i̧in yapılan ̧alı̧maların ba̧ında 
graiker@dayeyayincilik.com
Turquality ̧alı̧maları geliyor. ̧ȩitli ̈niversitelerin ĕitim destĕi sundŭu Turquality ̧alı̧malarının inovasyon ve katma dĕeri ÿksek ̈r̈n 

Medya ̇leti̧im:
arzı gibi
Sadık ARSLAN
faaliyetler ile markala̧maya sundŭu destĕin son adımı ̈lke logosu olarak g̈nÿz̈ne ̧ıkıyor.
Yayın Kurulu:
Prof. Dr. B̈lent ̈ŻPEK, Prof.Dr. Emel ̇maj ̧alı̧malarından ̧ok ̈te, geli̧tirilen ihracat ̧alı̧malarının devamlılı̆ı bu logonun sălamlı̆ını teyit edecektir. Yine gȩtĭimiz ay 
̈NDER, Do̧. Dr. G̈lay ̈ZCAN, Yrd. Do̧. i̧erisinde d̈zenlenen ̇stanbul Fashion Week kapsamında sunulan defileler ve geŗeklȩtirilen ikili ticari g̈ŗ̈meler de, bizi umuda sevkediyor. 
Dr. Song̈l KURU, Yrd. Do̧ Dr. Halime Farketmi̧sinizdir, son aylarda birbiri ardına ̧ıkarılan ticari hayatı - ticaretin ̧eklini geli̧tirecek kanunlar da son ẗketiciye kadar etki etmeye 
Ÿceer ARSLAN, Ÿksek M̈h. Nilg̈n 
Ulusoy, Do̧. Dr. Fatma ̧̇TŎLU
ba̧ladı. Firmalar kurumsalla̧mak ve global ticarete entegre halde ̧alı̧mak i̧in s̈rekli daha fazla mesai harcıyor. Fuarlarımız d̈nyanın d̈rt 
Do̧. Dr. M̈cella G. G̈ner
bir yanından m̧̈teri ̧ekiyor. Kısaca T̈rkiye’nin pop̈laritesi artıyor. Bu iyi bir ̧ey fakat i̧lerin rayında gitmesi i̧in yapılan ̧alı̧maların 

Muhasebe:
s̈reklilĭinin ve ̧ȩitlilĭinin artırılması gerekiyor.
Muhlis ARSLAN
Ba̧lıkta, aslında biraz da isteyerek yarım kalan bir c̈mle kullandım. Bu c̈mlenin geri kalanı umarım olumlu olarak devam edecektir.

Bursa Temsilcisi:
Ayhan DEṄZĊ
Saygılarımla.
Tel :905356542525
Fax : 90 224 261 33 38
M : ayhandenizci@ayhandenizci.com 
Adres : Mustafa Karaer Caddesi Sakarya The Improving Brand Value of Turkey
Mah. No/52 Dosab - OSMANGAZI / BURSA T̈RK̇YE

Denizli Temsilcilĭi:
Mehmet ̈ZAYDIN Commerce will gain more value if it continues towards different markets with correct communication. Especially the development of different 
T: 0 258 261 38 85
communication channels, smart phones getting widespread and internet access being facilitated, the world of trade is positioned at a new 
Almaty, Kazakistan:
location and many different mediators are located around themselves in a global aspect.
Osman YEREBAKAN
The good news that was stated by the economy management in Turkey on the emphasize of exports lead to many efforts and studies made 
Cordial Distribution LLC, 120/1 Maulenov 
Str. corner Abay Ave. Almaty,
from different fields. We can give an example to that Turkey’s country logo. The changes in Turkey’s brand logo, although they seemed very 
T: +7 32 72 675 064
sincere to Turkish people, shall not solely make contributions to our exports certainly. Thus the details in this regard are revealed in time. 
F: +7 3272 674 726
Nihat Zeybekci, Minister of Economy who spoke during the graduation ceremony of “Turquality Executive Training Program” which was held 
Baskı Cilt:
last month briefly summarized what we wanted to learn. Since the start of 2000’s, among the studies performed so as to add more value to 
ṀLSAN BASIN SAN. A.̧. 
Cemal Ulusoy Cad. No: 38/A Baḩelievler/̇stanbul
Turkey’s exports come the Turquality efforts. Turquality efforts are also supported by the training from miscellenous universities and with the 
Tel: 0212 471 71 50
activities such as innovation and added value which have significant product added values surface the support to branding with Turkey’s logo 
Matbaa Sertiika No: 12169
as the final stage of said support.

̇dare Yeri:
Also beyond the image efforts, the sustainability of the export efforts performed will confirm and verify the robustness of this logo. The 
̇kitelli O.S.B. Giyim San. Sit. 4. Ada fashion shows and dual commercial meetings organized within Istanbul Fashion Week during the previous weeks motivate and encourage 
B Blok No: 20 ̇kitelli Ba̧aķehir/ ̇ST 
T: +90 212 671 68 28
us. You must have noticed that the laws which were enacted during the previous months that would develop the form of the commercial life 
F: +90 212 671 25 50
started making effects on the consumers. The businesses spend a lot of time to be institutionalized and become integrated to global trade. 
web: www.dayeyayincilik.com Our exhibitions attract clients from all over the globe. In brief, the popularity of Turkey increases. This is a good thing yet the diversity and 
e-mail: info@dayeyayincilik.com
sustainability of the works performed in order to cause the things to go in the right course have to increase.
Dergide yayımlanan yazıların I used an imcomplete sentence deliberately. I hope the remainder of this sentence will continue positively. 
sorumlulukları yazarlarına aittir. 
Kaynak g̈sterilerek alıntı yapılabilir. 
Tekstil KONFEKṠYON Teknoloji Best Regards.
dergisi bir DAYE yayınıdır. Ayda bir 
yayımlanır. Tekstil Konfeksiyon Teknoloji Dergisi,HAKEML̇ DERĠ’dir.

   8   9   10   11   12