Page 24 - konfeksiyon teknoloji 152
P. 24
G̈NCEL


T̈rk–Yunan Ticaretinin Merkezi ̇zmir Olabilir
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yunanistan ile T̈rkiye arasında kurulacak ticaret k̈pr̈s̈nde ̇zmir’in 

merkez olabilecĕini s̈yledi. Bakan Zeybekci, Ege’nin EXPO 2025’e b̈lge olarak ba̧vurması i̧in 

̧alı̧tıklarını da s̈zlerine ekledi


E 
konomi Muhabirleri Dernĕi ilave olarak artık ‘EXPO ̇zmir’ dĕil ‘EXPO insanlar kendileri istediklerin gibi yapabilir” 
̇zmir ̧ubesi tarafından Ege’ diyoruz. 2025 yılında Ege’nin illerini ifadelerini kullandı.

d̈zenlenen sohbet toplantısında kapsayan bir EXPO yapılabilir. Bunun i̧in 
konu̧an Ekonomi Bakanı Nihat ̧alı̧malarımızı ba̧lattık. Ege’nin de buna Bedava arsa verilsin

Zeybekci, “T̈rk – Yunan ̧̇ Forumu’nda sahip ̧ıkması gerekiyor. Ege’nin 2025 Sekẗrel bazda yeni serbest b̈lgeler i̧in 
̇zmir’in iki ̈lke arasında ticaret merkezi EXPO’suna b̈lge olorak ba̧vurması i̧in ̧alı̧tıklarına da vurgu yapan Zeybekci, 
olabilir. Ege’yi b̈ẗn olarak ḑ̈̈nelim de gerekli ̧alı̧maları yapıyoruz.”
“B̈lgeden kastımız serbest bina veya 

diyoruz. Buna Yunanistan ve adalar da serbest alan da olabilir. Bunun i̧in 
dahil edilmeli. B̈ylece ̇zmir ve ̈lkemiz
Alsancak’a kŭular yakı̧ır
planlarımız s̈r̈yor.̇zmir’de serbest 

daha hızlı kalkınır” dedi.
Alsancak’taki liman tartı̧malarına b̈lgelerin artması daha dŏru olur. 
̇zmir’in artık tek ba̧ına ḑ̈̈n̈lmemesi da dĕinen Zeybekci, “Bunu oda Sălık serbest b̈lgesi konusu yanlı̧ 
gerektĭinin altını ̧izen Bakan Zeybekci, ba̧kanlarımızla tartı̧malıyız. Akılla anla̧ıldı. Medikal teknolojilerle ilgili bir 

“Artık Ege diyoruz. Hem Ege’nin ẗm istia̧ere etmeliyiz. Ama ̧ehrin kalbi olan tanım yaptık aslında. Hasta bakım ve ya̧lı 
illeri birlikte hareket etmeli hem de Alsancak, ÿkten ziyade turizm merkezi, bakımı i̧in k̈yler kurulabilir” dedi.

kom̧umuz Yunanistan ile birlikte i̧birlĭi k̈lẗr merkezi, yolcu gemilerinin kŭu 
i̧inde olmalıyız. ̇zmir’e de bu noktada gibi sıra sıra sıralandı̆ı bir durum kente ̈yelikler zorunlu olmamalı
̧ok i̧ ḑ̈̈yor. Selanik – ̇zmir arasında daha ̧ok yakı̧ır diye ḑ̈̈n̈yorum. Ama TOBB’un yapısıyla ilgili kesinlikle bir 

ba̧layacak u̧u̧lar da bu g̈revi yerine bunu ẗm oda ba̧kanlarımızla konu̧mak ḑ̈̈nceleri olmadı̆ını da aktaran 
getirmekte kente destek olacaktır” gerek” dedi.
Bakan Zeybekci, “Ama d̈nyanın bir 

ifadelerini kullandı.
̧ok ̈lkesinde oda, birlik ve derneklere 
Bina dĕil arsa versin
zorunlu ̈yelik yok. Ama kendilerine verilen 
TOK̇’nin fabrika yapması konusundaki i̧lemler haricinde ̈cret alamazlar. T̈rkiye 
Expo 2025 adaylı̆ı
̇zmir’e ne yapılabileĕi konusunun ḑ̈̈ncelerini de aktaran Zeybekci, sivil toplum anlamında bir noktaya geldi. 
devamlı g̈ndemlerinde oldŭuna dikkat “̇zmir’de de sanayi arsaları ̈retmeliyiz. Zorunlu ̈yelik yerine g̈n̈ll̈ ̈yelikler 

̧eken Bakan Zeybekci s̈zlerine ̧unları Belki daha sonra bunları bedava olmalı. TOBB, ṪM gibi veya dĭer 
ekledi: “Kente serbest b̈lgeler, serbest dăıtmalıyız.
birliklere bizler imtiyaz ve g̈rev vermi̧iz. 

̧ehirler ve teknoloji- lojistik merkez Ama bu k̈lẗr̈n olmadı̆ı bir yerde de Bunun tekrar konu̧ulması, tartı̧ılması 
kazandırmak gibi ḑ̈̈ncelerimiz var bunun yapmak sa̧ma olur. Dŏru yerde gerek. Kamuoyu bunu tartı̧malı” ̧eklinde 
ve bunun i̧in ̧alı̧mamız s̈r̈yor. Buna
dŏru zamanda arsa ̈retilip binaları
konu̧tu.


24 / KONFEKṠYON TEKNOLOJ̇
   22   23   24   25   26